Aké sú podmienky založenia a.s. a v čom sa odlišuje od s.r.o.?

Podobne ako spoločnosť s ručením obmedzeným, aj akciové spoločnosti sa zaraďujú medzi druhy obchodných spoločností. Ich založenie prebieha teda veľmi podobným spôsobom, pričom jednotlivé podmienky ich vzniknutia sú upravené v Obchodnom zákonníku. Základný rozdiel, v ktorom sa akciová spoločnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným však odlišujú, pozostáva zo spôsobu ručenia. Pri spoločnosti s ručením obmedzeným ručia spoločníci do výšky svojich nesplatených vkladov a samotná spoločnosť ručí za záväzky celým svojím majetkom. Akciová spoločnosť ručí rovnako celým svojím majetkom, avšak rozdiel je pri ručení akcionárov, ktorí za záväzky spoločnosti neručia. Ďalším rozdielom, ktorým sa s.r.o. a a.s. odlišujú sú zakladateľské dokumenty, pretože akciové spoločnosti sa zakladajú buď spísaním Zakladateľskou listinou, alebo Zakladateľskou zmluvou. Princíp, ale zostáva rovnaký, ako pri s.r.o., a teda Zakladateľskú listinu využíva jeden zakladateľ a Zakladateľská zmluva sa použije v prípade viacerých zakladateľov.

zakladanie akciovej spoločnosti

Rozdiel nastáva taktiež aj v počte zakladateľov, ktorý je pri s.r.o. obmedzený maximálnym počtom 50 spoločníkov. Akciové spoločnosti, však môžu mať neobmedzený počet akcionárov, pričom jedinou podmienkou je minimálny počet jedného zakladateľa pri právnickej osobe alebo dvoch ľudí pri fyzických osobách. Pri zakladaní akciovej spoločnosti je potrebné zakladateľské dokumenty notársky overiť a zapísať ich do zápisnice. Dôležité je spomenúť aj základné imanie, ktorého výška predstavuje minimálne 25 000 eur. Vklady akcionárov by mali byť pred samotným založením zaplatené vo výške 30 %.

budova akciovej spoločnosti

Okrem zaplatenia minimálnej sumy základného imania a vkladov je nevyhnutné mať vytvorený aj rezervný fond, a to aspoň 10 % z finančnej čiastky základného imania. Zakladatelia sa môžu následne počas zakladania rozhodnúť či pôjde o súkromnú alebo verejnú akciovú spoločnosť. Za nevyhnutnosť, ktorú je a.s. povinná splniť pred jej založením, môžeme zaradiť rozdelenie jednotlivých orgánov spoločnosti. V rámci akciových spoločností sa orgány delia na Valné zhromaždenie, Predstavenstvo a Dozornú radu. Ak sa následne po splnení všetkých ostatných podmienok odosiela Návrh na zápis a.s. do Obchodného registra, povinnosťou je overenie podpismi každého člena orgánu Predstavenstva. Medzi posledné podmienky založenia a.s. patrí uhradenie súdnych poplatkov, a to v sume 375 eur.